۷ پایه برق در جنوب اهواز سقوط کرد

۷ پایه برق در جنوب اهواز سقوط کرد
مهر نوشت،رئیس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: هفت پایه برق در جنوب شهر اهواز سقوط کرد که برای پیشگیری از قطع برق اقدام به انتقال بار به شبکه نیشکر کردیم.

۷ پایه برق در جنوب اهواز سقوط کرد

مهر نوشت،رئیس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: هفت پایه برق در جنوب شهر اهواز سقوط کرد که برای پیشگیری از قطع برق اقدام به انتقال بار به شبکه نیشکر کردیم.
۷ پایه برق در جنوب اهواز سقوط کرد

لردگان