۷ تکاور ایرانی،چگونه نیروی دریایی صدام را کاملا زمین‌گیر کردند؟

۷ تکاور ایرانی،چگونه نیروی دریایی صدام را کاملا زمین‌گیر کردند؟
یکی از هفت تکاور بازمانده از عملیات مروارید می‌گوید: خیلی جالب است یک گلوله آرپی جی به اتاقک برج کنترل زدیم و با همان یک گلوله آرپی جی، درها باز شد و همه عراقی‌ها بیرون آمدند و ما شروع به اسیرگرفتن از آنها کردیم.

۷ تکاور ایرانی،چگونه نیروی دریایی صدام را کاملا زمین‌گیر کردند؟

یکی از هفت تکاور بازمانده از عملیات مروارید می‌گوید: خیلی جالب است یک گلوله آرپی جی به اتاقک برج کنترل زدیم و با همان یک گلوله آرپی جی، درها باز شد و همه عراقی‌ها بیرون آمدند و ما شروع به اسیرگرفتن از آنها کردیم.
۷ تکاور ایرانی،چگونه نیروی دریایی صدام را کاملا زمین‌گیر کردند؟