۶۷ واحد صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشتند

۶۷ واحد صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشتند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: طی سه سال گذشته و در دولت تدبیر و امید ۶۷ واحد تولیدی و صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشته اند.

۶۷ واحد صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشتند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: طی سه سال گذشته و در دولت تدبیر و امید ۶۷ واحد تولیدی و صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشته اند.
۶۷ واحد صنعتی در استان ایلام به چرخه تولید بازگشتند