۴ صبح فرودگاه امام در تعطیلات نوروز چگونه است؟

۴ صبح فرودگاه امام در تعطیلات نوروز چگونه است؟
ساعت ۴ صبح فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در تعطیلات نوروز با موجی از جمعیت روبه رو است چه مسافرانی که به سفر می روند و چه آن هایی که به کشور خود بازگشتند.

۴ صبح فرودگاه امام در تعطیلات نوروز چگونه است؟

ساعت ۴ صبح فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در تعطیلات نوروز با موجی از جمعیت روبه رو است چه مسافرانی که به سفر می روند و چه آن هایی که به کشور خود بازگشتند.
۴ صبح فرودگاه امام در تعطیلات نوروز چگونه است؟

مد روز

باران فیلم