۱۶۰ کیلومتر از راه‌آهن تهران به همدان ریل گذاری شد

۱۶۰ کیلومتر از راه‌آهن تهران به همدان ریل گذاری شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: طول راه‌آهن همدان به تهران 266 کیلومتر است که تاکنون 160 کیلومتر از این مسیر ریل‌گذاری شده و 106 کیلومتر باقی مانده است که اگر ریل‌گذاری از دو سمت پروژه انجام شود سه ماهه می‌توان پروژه را عملیات کرد.

۱۶۰ کیلومتر از راه‌آهن تهران به همدان ریل گذاری شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: طول راه‌آهن همدان به تهران 266 کیلومتر است که تاکنون 160 کیلومتر از این مسیر ریل‌گذاری شده و 106 کیلومتر باقی مانده است که اگر ریل‌گذاری از دو سمت پروژه انجام شود سه ماهه می‌توان پروژه را عملیات کرد.
۱۶۰ کیلومتر از راه‌آهن تهران به همدان ریل گذاری شد