۱۵۰ جهش در سلول‌های ریه با مصرف روزانه یک بسته سیگار

۱۵۰ جهش در سلول‌های ریه با مصرف روزانه یک بسته سیگار
مهر نوشت: دانشمندان آسیب ژنتیکی مخرب ناشی از سیگار کشیدن را بر روی اندام های مختلف بدن ارزیابی کردند و با شناسایی چندین مکانیسم متفاوت دریافتند که دودکردن تنباکو موجب جهش در DNA می شود.

۱۵۰ جهش در سلول‌های ریه با مصرف روزانه یک بسته سیگار

مهر نوشت: دانشمندان آسیب ژنتیکی مخرب ناشی از سیگار کشیدن را بر روی اندام های مختلف بدن ارزیابی کردند و با شناسایی چندین مکانیسم متفاوت دریافتند که دودکردن تنباکو موجب جهش در DNA می شود.
۱۵۰ جهش در سلول‌های ریه با مصرف روزانه یک بسته سیگار

ارتقا اندروید