۱۳ هزار تن سویا در مراکز خرید تضمینی شهرستان پارس آباد خریداری شده است

۱۳ هزار تن سویا در مراکز خرید تضمینی شهرستان پارس آباد خریداری شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی پارس‌آباد به کشت سویا اختصاص می‌یابد. 13 هزار تن سویا در مراکز خرید تضمینی شهرستان پارس آباد خریداری شده است.

۱۳ هزار تن سویا در مراکز خرید تضمینی شهرستان پارس آباد خریداری شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۰ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی پارس‌آباد به کشت سویا اختصاص می‌یابد. 13 هزار تن سویا در مراکز خرید تضمینی شهرستان پارس آباد خریداری شده است.
۱۳ هزار تن سویا در مراکز خرید تضمینی شهرستان پارس آباد خریداری شده است