یک دزدی دیگر در ریو/ این‌بار اتاق دوومیدانی کاران ایرانی طعمه شد/شب تلخ احسان کامل شد!

یک دزدی دیگر در ریو/ این‌بار اتاق دوومیدانی کاران ایرانی طعمه شد/شب تلخ احسان کامل شد!
پول های احسان حدادی و حسن تفتیان در دهکده بازی ها در ریو دزدیده شد.

یک دزدی دیگر در ریو/ این‌بار اتاق دوومیدانی کاران ایرانی طعمه شد/شب تلخ احسان کامل شد!

پول های احسان حدادی و حسن تفتیان در دهکده بازی ها در ریو دزدیده شد.
یک دزدی دیگر در ریو/ این‌بار اتاق دوومیدانی کاران ایرانی طعمه شد/شب تلخ احسان کامل شد!

موبایل دوستان