یک بار دیگر با مفهوم علم در میان مسلمانان

یک بار دیگر با مفهوم علم در میان مسلمانان
در قرن سوم هجری دو دستگاه یا سامانه فکری – علمی در میان مسلمانان وجود داشت. یکی متعلق به کسانی که جانبدار حکمت یونانی و تلفیق آن با شرع بودند. دوم سامانه یا پارادایمی که اهل حدیث بر اساس متون دینی و شبه دینی پدید آوردند. این گروه در آثار فراوانی سعی کردند جهان را در دل متون دینی و براساس مفهوم خاصی از علم که نشات گرفته از اخبار و آثار بود تبیین کنند و در مقابل حکما و به قول خودشان زنادقه، نظام فکری منتسب به دین برای عالم عرضه کنند. در اینجا در خصوص نگاه آنان به باران و رعد و برق و باد که از جمله پدیده های عمومی مهم در نگاه مردم است توضیحاتی خواهد آمد.

یک بار دیگر با مفهوم علم در میان مسلمانان

در قرن سوم هجری دو دستگاه یا سامانه فکری – علمی در میان مسلمانان وجود داشت. یکی متعلق به کسانی که جانبدار حکمت یونانی و تلفیق آن با شرع بودند. دوم سامانه یا پارادایمی که اهل حدیث بر اساس متون دینی و شبه دینی پدید آوردند. این گروه در آثار فراوانی سعی کردند جهان را در دل متون دینی و براساس مفهوم خاصی از علم که نشات گرفته از اخبار و آثار بود تبیین کنند و در مقابل حکما و به قول خودشان زنادقه، نظام فکری منتسب به دین برای عالم عرضه کنند. در اینجا در خصوص نگاه آنان به باران و رعد و برق و باد که از جمله پدیده های عمومی مهم در نگاه مردم است توضیحاتی خواهد آمد.
یک بار دیگر با مفهوم علم در میان مسلمانان

خرید بک لینک