یکشنبه آینده، اعلام گزارش دیوان محاسبات درباره پرونده حقوق‌های ناعادلانه

یکشنبه آینده، اعلام گزارش دیوان محاسبات درباره پرونده حقوق‌های ناعادلانه
دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد، گزارش بررسی پرونده مربوط به حقوق های ناعادلانه یکشنبه آینده(۱۴آذر) ارائه می شود.

یکشنبه آینده، اعلام گزارش دیوان محاسبات درباره پرونده حقوق‌های ناعادلانه

دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد، گزارش بررسی پرونده مربوط به حقوق های ناعادلانه یکشنبه آینده(۱۴آذر) ارائه می شود.
یکشنبه آینده، اعلام گزارش دیوان محاسبات درباره پرونده حقوق‌های ناعادلانه