یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست

یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا گفت: یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست.

یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا گفت: یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست.
یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به منزله یکسان سازی قراردادها نیست