یلدا بهانه ای برای شادی

یلدا بهانه ای برای شادی
امشب شب یلداست. درازترین شب سال بهانه خوبی ست که در این روزگار پرمشغله به دیدار پدر و مادر یا بزرگترهای فامیل برویم. به کلمات می گویم توروخدا امشب دیگر از بدبختی های این شهر نگویید. شاید هم انگشتم روی کیبورد تلگرام با این دردها هارمونی خوبی دارد. اینجا لرستان است نه اینکه ما لرها حق شادی نداشته باشیم برعکس لرها مردم شادی هستند.

یلدا بهانه ای برای شادی

امشب شب یلداست. درازترین شب سال بهانه خوبی ست که در این روزگار پرمشغله به دیدار پدر و مادر یا بزرگترهای فامیل برویم. به کلمات می گویم توروخدا امشب دیگر از بدبختی های این شهر نگویید. شاید هم انگشتم روی کیبورد تلگرام با این دردها هارمونی خوبی دارد. اینجا لرستان است نه اینکه ما لرها حق شادی نداشته باشیم برعکس لرها مردم شادی هستند.
یلدا بهانه ای برای شادی