یحیی تمرین تراکتور را تعطیل کرد/ادامه تمرینات بعد از تعیین تکلیف سرمربی

یحیی تمرین تراکتور را تعطیل کرد/ادامه تمرینات بعد از تعیین تکلیف سرمربی
سرمربی تراکتورسازی جلسه‌ای را با مدیرعامل این باشگاه برگزار خواهد کرد.

یحیی تمرین تراکتور را تعطیل کرد/ادامه تمرینات بعد از تعیین تکلیف سرمربی

سرمربی تراکتورسازی جلسه‌ای را با مدیرعامل این باشگاه برگزار خواهد کرد.
یحیی تمرین تراکتور را تعطیل کرد/ادامه تمرینات بعد از تعیین تکلیف سرمربی