یارانه نقدی امشب در حساب سرپرستان خانوار

یارانه نقدی امشب در حساب سرپرستان خانوار
میزان نوشت: شصت و پنجمن مرحله یارانه نقدی ساعت ۱۲ بامداد رو سه‌شنبه (26 مرداد ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه نقدی امشب در حساب سرپرستان خانوار

میزان نوشت: شصت و پنجمن مرحله یارانه نقدی ساعت ۱۲ بامداد رو سه‌شنبه (26 مرداد ماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
یارانه نقدی امشب در حساب سرپرستان خانوار

خبر دانشجویی