یارانه‌های نقدی در برزخ تصمیم گیری

یارانه‌های نقدی در برزخ تصمیم گیری
اعتماد نوشت:قانون اجرا شده از سال ١٣٨٩ که گرچه عده‌ای از اقشار جامعه را به دلیل بازتوزیع یارانه‌ها به صورت نقدی خرسند کرد؛ اما به وبالی برای دولت تبدیل شد.

یارانه‌های نقدی در برزخ تصمیم گیری

اعتماد نوشت:قانون اجرا شده از سال ١٣٨٩ که گرچه عده‌ای از اقشار جامعه را به دلیل بازتوزیع یارانه‌ها به صورت نقدی خرسند کرد؛ اما به وبالی برای دولت تبدیل شد.
یارانه‌های نقدی در برزخ تصمیم گیری