گیلانی‌ها روزانه چه مقدار نفت سفید استفاده می‌کنند؟

گیلانی‌ها روزانه چه مقدار نفت سفید استفاده می‌کنند؟
میزان نوشت:ذخایر سوخت (نفت سفید، نفت گاز، گاز مایع ) منطقه گیلان در شرایط مناسبی قرار دارد و مشکلی بابت تامین سوخت زمستانی وجود ندارد.

گیلانی‌ها روزانه چه مقدار نفت سفید استفاده می‌کنند؟

میزان نوشت:ذخایر سوخت (نفت سفید، نفت گاز، گاز مایع ) منطقه گیلان در شرایط مناسبی قرار دارد و مشکلی بابت تامین سوخت زمستانی وجود ندارد.
گیلانی‌ها روزانه چه مقدار نفت سفید استفاده می‌کنند؟