گورباچف هم قربانی فریبکاری تلفنی شد

ایرنا نوشت: فریبکاران این بار سر به سر «میخاییل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق گذاشته و وی را فریب دادند.

اخبار

عرفان دینی