گزارش رویترز دربارۀ پیامدهای تمدید تحریم‌های ایران

گزارش رویترز دربارۀ پیامدهای تمدید تحریم‌های ایران
ایسنا نوشت: خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا نوشت: این اقدام کنگره ضربه‌ای به مهندسی حسن روحانی برای بهبود روابط با غرب بود.

گزارش رویترز دربارۀ پیامدهای تمدید تحریم‌های ایران

ایسنا نوشت: خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا نوشت: این اقدام کنگره ضربه‌ای به مهندسی حسن روحانی برای بهبود روابط با غرب بود.
گزارش رویترز دربارۀ پیامدهای تمدید تحریم‌های ایران