گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت‌های والدین

گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت‌های والدین
ایسنا نوشت: محققان دریافتند، نوع گریه اولیه نوزاد بر اساس زبان مادری است.

گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت‌های والدین

ایسنا نوشت: محققان دریافتند، نوع گریه اولیه نوزاد بر اساس زبان مادری است.
گریه اولیه نوزادان بر اساس زبان و نوای صبحت‌های والدین

خبرگذاری خوزستان