گذار از دیپلماسی پوپولیستی به دیپلماسی اقتصادی

گذار از دیپلماسی پوپولیستی به دیپلماسی اقتصادی
ما در آینده باید بیاموزیم که در تجارت و بازرگانی به همه دنیا نگاه سیاسی؛تهدید،جنگ و خصومت و دشمنی پاسخ نمی‌دهد، بلکه اخلاق انسانی در تعامل با ملت‌هاست که فرهنگ و مدنیت ما را بارز و شکوفا می‌کند.

گذار از دیپلماسی پوپولیستی به دیپلماسی اقتصادی

ما در آینده باید بیاموزیم که در تجارت و بازرگانی به همه دنیا نگاه سیاسی؛تهدید،جنگ و خصومت و دشمنی پاسخ نمی‌دهد، بلکه اخلاق انسانی در تعامل با ملت‌هاست که فرهنگ و مدنیت ما را بارز و شکوفا می‌کند.
گذار از دیپلماسی پوپولیستی به دیپلماسی اقتصادی

ماشین های جدید