کیمیا علیزاده پس از کسب مدال برنز:شرمنده مردم شدم!

کیمیا علیزاده پس از کسب مدال برنز:شرمنده مردم شدم!
علیزاده مدال برنز المپیک را گرفته اما از مردم عذرخواهی می کند.

کیمیا علیزاده پس از کسب مدال برنز:شرمنده مردم شدم!

علیزاده مدال برنز المپیک را گرفته اما از مردم عذرخواهی می کند.
کیمیا علیزاده پس از کسب مدال برنز:شرمنده مردم شدم!

تکنولوژی جدید