کودکی که از خودرو بیرون افتاد، زیر گرفته شد و زنده ماند!

کودکی که از خودرو بیرون افتاد، زیر گرفته شد و زنده ماند!
در این فیلم می‌بینیم که یک کودک چینی چگونه از یک خطر جدی جان سالم بدر می‌برد.

کودکی که از خودرو بیرون افتاد، زیر گرفته شد و زنده ماند!

در این فیلم می‌بینیم که یک کودک چینی چگونه از یک خطر جدی جان سالم بدر می‌برد.
کودکی که از خودرو بیرون افتاد، زیر گرفته شد و زنده ماند!

فروش بک لینک