کنایه سیدمهدی طباطبایی به آیت‌الله جنتی:خوشبختانه تفسیر قانون با شورای نگهبان است نه رئیس‌اش

کنایه سیدمهدی طباطبایی به آیت‌الله جنتی:خوشبختانه تفسیر قانون با شورای نگهبان است نه رئیس‌اش
عضو جامعه روحانیت در رابطه با عملکرد شورای نگهبان در مورد رد یا تأیید صلاحیت‌ها گفت: ضمن احترامی که به همه می گذارم اعتقادم این است که حتما شورای نگهبان براساس قانون باید بیاید نظر دهد نه براساس ذهنش. مجتهد نمیتواند براساس هوای نفسش حکم بگوید، باید خودش را خالص کند که حکم خدا را بگوید نه هوای نفسش را.

کنایه سیدمهدی طباطبایی به آیت‌الله جنتی:خوشبختانه تفسیر قانون با شورای نگهبان است نه رئیس‌اش

عضو جامعه روحانیت در رابطه با عملکرد شورای نگهبان در مورد رد یا تأیید صلاحیت‌ها گفت: ضمن احترامی که به همه می گذارم اعتقادم این است که حتما شورای نگهبان براساس قانون باید بیاید نظر دهد نه براساس ذهنش. مجتهد نمیتواند براساس هوای نفسش حکم بگوید، باید خودش را خالص کند که حکم خدا را بگوید نه هوای نفسش را.
کنایه سیدمهدی طباطبایی به آیت‌الله جنتی:خوشبختانه تفسیر قانون با شورای نگهبان است نه رئیس‌اش

دانلود تلگرام