کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بد خواهانش

کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بد خواهانش
زلاتان ابراهیموویچ کار خود در منچستر را خیلی خوب شروع کرده است.

کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بد خواهانش

زلاتان ابراهیموویچ کار خود در منچستر را خیلی خوب شروع کرده است.
کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بد خواهانش

اخبار جهان