کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم

کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم
طبق ماده ۶۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که آخرین اصلاحات آن مهرماه 1391 به تصویب مجلس نهم رسید (آخرین ویرایش) در ذیل عنوان ماده 60 این آیین‌نامه آمده که کمیسیون فرهنگی برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان، زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. ضمن اینکه بر همین اساس در کمیسیون باید حداقل 19 نفر و حداکثر 23 نفر نماینده عضو شود.

کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم

طبق ماده ۶۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که آخرین اصلاحات آن مهرماه 1391 به تصویب مجلس نهم رسید (آخرین ویرایش) در ذیل عنوان ماده 60 این آیین‌نامه آمده که کمیسیون فرهنگی برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان، زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. ضمن اینکه بر همین اساس در کمیسیون باید حداقل 19 نفر و حداکثر 23 نفر نماینده عضو شود.
کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم

خبرگزاری دانشگاه های کشور