کل‌کل با حاجی‌فتح‌الله آبی‌ها

کل‌کل با حاجی‌فتح‌الله آبی‌ها
ماجرای بدهی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در دوره مدیریت علی فتح‌الله‌زاده و محمد رویانیان سوژه یکی از برنامه‌های اخیر 90 بود و فردوسی‌پور با دعوت کردن از فتح‌الله‌زاده به این ماجرا پرداخت.

کل‌کل با حاجی‌فتح‌الله آبی‌ها

ماجرای بدهی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در دوره مدیریت علی فتح‌الله‌زاده و محمد رویانیان سوژه یکی از برنامه‌های اخیر 90 بود و فردوسی‌پور با دعوت کردن از فتح‌الله‌زاده به این ماجرا پرداخت.
کل‌کل با حاجی‌فتح‌الله آبی‌ها