کلاف سردرگم تفکیک وزارتخانه‌ها

کلاف سردرگم تفکیک وزارتخانه‌ها
حمیدرضا برادران شرکا با طرح این سئوال که چه زمانی می خواهیم از تجربه مفید کشورها در اداره کشور استفاده کنیم،می گوید:«در شرایط امروز دنیا،ما وقت نداریم زمان را از دست بدهیم،زیرا رقبای ما به سرعت در حال حرکت هستند.»

کلاف سردرگم تفکیک وزارتخانه‌ها

حمیدرضا برادران شرکا با طرح این سئوال که چه زمانی می خواهیم از تجربه مفید کشورها در اداره کشور استفاده کنیم،می گوید:«در شرایط امروز دنیا،ما وقت نداریم زمان را از دست بدهیم،زیرا رقبای ما به سرعت در حال حرکت هستند.»
کلاف سردرگم تفکیک وزارتخانه‌ها