کشف جسد حلق‌آویز دختر و پسر جوان در جنگل ساری

کشف جسد حلق‌آویز دختر و پسر جوان در جنگل ساری
میزان نوشت: با کشف جسد حلق آویز شده دختر و پسر جوانی در جنگل های ساری، تحقیقات جنایی در اینباره آغاز شد.

کشف جسد حلق‌آویز دختر و پسر جوان در جنگل ساری

میزان نوشت: با کشف جسد حلق آویز شده دختر و پسر جوانی در جنگل های ساری، تحقیقات جنایی در اینباره آغاز شد.
کشف جسد حلق‌آویز دختر و پسر جوان در جنگل ساری

خبرهای داغ