کسب رتبه برتر پژوهشی در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی توسط جهانگیر شفیعیان

کسب رتبه برتر پژوهشی در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی توسط جهانگیر شفیعیان
رییس اداره منابع انسانی شرکت آبفار لرستان در دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در بروکسل بلژیک موفق به کسب عنوان مقاله برتر شد

کسب رتبه برتر پژوهشی در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی توسط جهانگیر شفیعیان

رییس اداره منابع انسانی شرکت آبفار لرستان در دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در بروکسل بلژیک موفق به کسب عنوان مقاله برتر شد
کسب رتبه برتر پژوهشی در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی توسط جهانگیر شفیعیان