کاظم جلالی: من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» ندادم/بردن بچه‌های مردم به کهریزک اشتباه بود

کاظم جلالی: من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» ندادم/بردن بچه‌های مردم به کهریزک اشتباه بود
نماینده منتخب مجلس دهم معتقد است در جریان اتفاقات سال ۸۸ بنزین بر آتش نریخته است و کاسب‌کاران و روزنامه‌های سیاسی برای رای نیاوردن او در انتخابات مجلس دهم، شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را به دروغ به او نسبت دادند.

کاظم جلالی: من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» ندادم/بردن بچه‌های مردم به کهریزک اشتباه بود

نماینده منتخب مجلس دهم معتقد است در جریان اتفاقات سال ۸۸ بنزین بر آتش نریخته است و کاسب‌کاران و روزنامه‌های سیاسی برای رای نیاوردن او در انتخابات مجلس دهم، شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را به دروغ به او نسبت دادند.
کاظم جلالی: من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» ندادم/بردن بچه‌های مردم به کهریزک اشتباه بود

فروش بک لینک