کاشت ۹هزار هکتاری زعفران در استان زنجان

کاشت ۹هزار هکتاری زعفران در استان زنجان
در سال جاری ۹ هکتار از اراضی استان زنجان به کشت زعفران اختصاص یافت به طوری که با این میزان کشت، سطح زیر کشت زعفران در استان در مجموع به ۶۵ هکتار رسید.

کاشت ۹هزار هکتاری زعفران در استان زنجان

در سال جاری ۹ هکتار از اراضی استان زنجان به کشت زعفران اختصاص یافت به طوری که با این میزان کشت، سطح زیر کشت زعفران در استان در مجموع به ۶۵ هکتار رسید.
کاشت ۹هزار هکتاری زعفران در استان زنجان