کاریکاتور | پیوند مفتی!

کاریکاتور | پیوند مفتی!
در حاشیه خبر رایگان شدن پیوند اعضا، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شرق منتشر کرد.

کاریکاتور | پیوند مفتی!

در حاشیه خبر رایگان شدن پیوند اعضا، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شرق منتشر کرد.
کاریکاتور | پیوند مفتی!

اخبار جهان