کاریکاتور | معرکه‌گیری با داعش!

کاریکاتور | معرکه‌گیری با داعش!
به بهانه انزجار جهانی از داعش، محمدرضا ثقفی کارتون زیر را با عنوان «اگر معرکه گیر بودم» در روزنامه شهروند منتشر کرد.

کاریکاتور | معرکه‌گیری با داعش!

به بهانه انزجار جهانی از داعش، محمدرضا ثقفی کارتون زیر را با عنوان «اگر معرکه گیر بودم» در روزنامه شهروند منتشر کرد.
کاریکاتور | معرکه‌گیری با داعش!

ورزشی