کاریکاتور | جریمه جدید پلیس!

کاریکاتور | جریمه جدید پلیس!
برابر قانون تک چرخ، ۱۵۰ هزار تومان جریمه دارد؛ همین خبر دستمایه مهدی عزیزی شده برای انتشار این کارتون در ماهنامه خط خطی.

کاریکاتور | جریمه جدید پلیس!

برابر قانون تک چرخ، ۱۵۰ هزار تومان جریمه دارد؛ همین خبر دستمایه مهدی عزیزی شده برای انتشار این کارتون در ماهنامه خط خطی.
کاریکاتور | جریمه جدید پلیس!

پامنا موبایل لپ تاپ