کاریکاتور | استقلال در حال پیشرفت!

کاریکاتور | استقلال در حال پیشرفت!
منصوریان: وقتی در هر بازی موقعیت های از دست رفته مان بیشتر می شود، یعنی در حال پیشرفت هستیم.

کاریکاتور | استقلال در حال پیشرفت!

منصوریان: وقتی در هر بازی موقعیت های از دست رفته مان بیشتر می شود، یعنی در حال پیشرفت هستیم.
کاریکاتور | استقلال در حال پیشرفت!