کاخ سفید: تمدید تحریم‌ها علیه ایران با برجام تداخلی ندارد

کاخ سفید: تمدید تحریم‌ها علیه ایران با برجام تداخلی ندارد
واحد مرکزی خبر نوشت: اریک شولتز، معاون سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری، گفت: ما از مدتها قبل گفته ایم که تمدید قانون تحریمهای ایران (ایسا) غیرضروری است.

کاخ سفید: تمدید تحریم‌ها علیه ایران با برجام تداخلی ندارد

واحد مرکزی خبر نوشت: اریک شولتز، معاون سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری، گفت: ما از مدتها قبل گفته ایم که تمدید قانون تحریمهای ایران (ایسا) غیرضروری است.
کاخ سفید: تمدید تحریم‌ها علیه ایران با برجام تداخلی ندارد