چین زیردریایی آمریکا را بازگرداند

چین زیردریایی آمریکا را بازگرداند
تسنیم نوشت: پنتاگون اعلام کرد که چین زیردریایی بدون سرنشین این کشور را که در هفته گذشته توقیف شده بود را به آمریکا بازگرداند.

چین زیردریایی آمریکا را بازگرداند

تسنیم نوشت: پنتاگون اعلام کرد که چین زیردریایی بدون سرنشین این کشور را که در هفته گذشته توقیف شده بود را به آمریکا بازگرداند.
چین زیردریایی آمریکا را بازگرداند