چهره‌های شاخصی که در مراسم تحلیف روحانی غائب بودند

چهره‌های شاخصی که در مراسم تحلیف روحانی غائب بودند
مراسم تحلیف حسن روحانی با غیبت برخی چهره های شاخص سیاسی همراه بود.

چهره‌های شاخصی که در مراسم تحلیف روحانی غائب بودند

مراسم تحلیف حسن روحانی با غیبت برخی چهره های شاخص سیاسی همراه بود.
چهره‌های شاخصی که در مراسم تحلیف روحانی غائب بودند