چند نفر کردستانی امسال در تصادفات جاده ای فوت کردند؟

چند نفر کردستانی امسال در تصادفات جاده ای فوت کردند؟
در هفت ماهه امسال بر اثر حوادث رانندگی در استان کردستان ۲۳۹ نفر جان خود را از دست دادند که نسبت به ۲۷۵ مورد فوتی مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.

چند نفر کردستانی امسال در تصادفات جاده ای فوت کردند؟

در هفت ماهه امسال بر اثر حوادث رانندگی در استان کردستان ۲۳۹ نفر جان خود را از دست دادند که نسبت به ۲۷۵ مورد فوتی مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.
چند نفر کردستانی امسال در تصادفات جاده ای فوت کردند؟