چند درصد از روس‌ها حاضرند رأی‌شان را بفروشند؟

چند درصد از روس‌ها حاضرند رأی‌شان را بفروشند؟
یک نظر سنجی در روسیه نشان داده است که یازده درصد از شهروندان این کشور حاضرند رأی خود را در انتخابات دومای روسیه بفروشند.

چند درصد از روس‌ها حاضرند رأی‌شان را بفروشند؟

یک نظر سنجی در روسیه نشان داده است که یازده درصد از شهروندان این کشور حاضرند رأی خود را در انتخابات دومای روسیه بفروشند.
چند درصد از روس‌ها حاضرند رأی‌شان را بفروشند؟

استخدام آموزش و پرورش