چطور خطای دید باعث تصور یک مکعب معلق وسط خانه می‌شود؟/تصویر متحرک را ببینید

چطور خطای دید باعث تصور یک مکعب معلق وسط خانه می‌شود؟/تصویر متحرک را ببینید
در این تصویر یک مکعب معلق وسط خانه می‌بینید؟ چند ثانیه که بگذرد متوجه می‌شوید دچار چه خطای دید عجیبی شده‌اید. مغز و چشم انسان با وجود همه قدرتی که دارند با صدها مورد خطا روبرو هستند.

چطور خطای دید باعث تصور یک مکعب معلق وسط خانه می‌شود؟/تصویر متحرک را ببینید

در این تصویر یک مکعب معلق وسط خانه می‌بینید؟ چند ثانیه که بگذرد متوجه می‌شوید دچار چه خطای دید عجیبی شده‌اید. مغز و چشم انسان با وجود همه قدرتی که دارند با صدها مورد خطا روبرو هستند.
چطور خطای دید باعث تصور یک مکعب معلق وسط خانه می‌شود؟/تصویر متحرک را ببینید

بک لینک قوی