چرا کسی از مجازات اعدام برای توزیع‌کننده‌های موادغذایی فاسد نمی‌ترسد؟

چرا کسی از مجازات اعدام برای توزیع‌کننده‌های موادغذایی فاسد نمی‌ترسد؟
شهناز سجادی *

چرا کسی از مجازات اعدام برای توزیع‌کننده‌های موادغذایی فاسد نمی‌ترسد؟

شهناز سجادی *
چرا کسی از مجازات اعدام برای توزیع‌کننده‌های موادغذایی فاسد نمی‌ترسد؟

ورزشی