چرا قشقاوی به تماشای «برد برد» نشست؟

چرا قشقاوی به تماشای «برد برد» نشست؟
ایسنا نوشت: معاون پارلمانی، کنسولی و حقوقی وزارت امور خارجه به تماشای مستند برد برد به کارگردانی محسن خان جهانی در نخستین روز از جشنواره مستند سینما حقیقت نشست.

چرا قشقاوی به تماشای «برد برد» نشست؟

ایسنا نوشت: معاون پارلمانی، کنسولی و حقوقی وزارت امور خارجه به تماشای مستند برد برد به کارگردانی محسن خان جهانی در نخستین روز از جشنواره مستند سینما حقیقت نشست.
چرا قشقاوی به تماشای «برد برد» نشست؟