چرا شفافیت گمرکی به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید

چرا شفافیت گمرکی به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید
هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در گمرک و اصطلاحاً گمرک دیجیتال، رفع موانع و مشکلاتی بود.

چرا شفافیت گمرکی به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید

هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در گمرک و اصطلاحاً گمرک دیجیتال، رفع موانع و مشکلاتی بود.
چرا شفافیت گمرکی به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید