چرا سوریان افتاد؟ به روایت مردی که قبل از حمید طلایی فرنگی ایران شد

چرا سوریان افتاد؟ به روایت مردی که قبل از حمید طلایی فرنگی ایران شد
حسن رنگرز در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به ریودوژانیرو در مورد عملکرد حمید سوریان و سعید عبدولی در روز نخست مسابقات کشتی و شکست شان فرنگی و پیش بینی خود صحبت کرد.

چرا سوریان افتاد؟ به روایت مردی که قبل از حمید طلایی فرنگی ایران شد

حسن رنگرز در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به ریودوژانیرو در مورد عملکرد حمید سوریان و سعید عبدولی در روز نخست مسابقات کشتی و شکست شان فرنگی و پیش بینی خود صحبت کرد.
چرا سوریان افتاد؟ به روایت مردی که قبل از حمید طلایی فرنگی ایران شد

کیمیا دانلود