چرا خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان به ایران نیامدند؟

چرا خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان به ایران نیامدند؟
دنیای اقتصاد نوشت:تقریبا هیچ کدام از آنها به اصطلاح «ارزان» نیست و بیشتر متعلق به‌طبقه متوسط رو به بالای جامعه است تا قشر متوسط و ضعیف.

چرا خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان به ایران نیامدند؟

دنیای اقتصاد نوشت:تقریبا هیچ کدام از آنها به اصطلاح «ارزان» نیست و بیشتر متعلق به‌طبقه متوسط رو به بالای جامعه است تا قشر متوسط و ضعیف.
چرا خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان به ایران نیامدند؟

باران دانلود