چرا اکثر موتورسیکلت‌ها ترمز ای‌بی‌اس ندارند؟

چرا اکثر موتورسیکلت‌ها ترمز ای‌بی‌اس ندارند؟
سیستم ترمز ABS، یکی از بهترین فناوری‌های موجود در سیستم ترمز است. اما چرا این سیستم ترمز، روی تمام موتورسیکلت‌ها کار گذاشته نمی‌شود؟

چرا اکثر موتورسیکلت‌ها ترمز ای‌بی‌اس ندارند؟

سیستم ترمز ABS، یکی از بهترین فناوری‌های موجود در سیستم ترمز است. اما چرا این سیستم ترمز، روی تمام موتورسیکلت‌ها کار گذاشته نمی‌شود؟
چرا اکثر موتورسیکلت‌ها ترمز ای‌بی‌اس ندارند؟