چاوش اوغلو مواضع ایران در حمایت از دولت ترکیه را ستود

چاوش اوغلو مواضع ایران در حمایت از دولت ترکیه را ستود
ایرنا نوشت: مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با محمد جواد ظریف ، ضمن ستایش از مواضع تهران در حمایت از دولت ترکیه گفت وزیر امور خارجه ایران از همان لحظات اول کودتا بارها با تماس تلفنی حمایت خود را از دولت و ملت ترکیه در قبال کودتاچیان ابراز کرد.

چاوش اوغلو مواضع ایران در حمایت از دولت ترکیه را ستود

ایرنا نوشت: مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با محمد جواد ظریف ، ضمن ستایش از مواضع تهران در حمایت از دولت ترکیه گفت وزیر امور خارجه ایران از همان لحظات اول کودتا بارها با تماس تلفنی حمایت خود را از دولت و ملت ترکیه در قبال کودتاچیان ابراز کرد.
چاوش اوغلو مواضع ایران در حمایت از دولت ترکیه را ستود

اتومبیل