پیغام آندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه به هواداران

پیغام آندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه به هواداران
دو بازیکن با تجربه تیم ملی به هواداران پیغام دادند.

پیغام آندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه به هواداران

دو بازیکن با تجربه تیم ملی به هواداران پیغام دادند.
پیغام آندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه به هواداران

تکنولوژی جدید