پیشنهاد کردستان عراق به ایران

ایرنا نوشت: یک مقام کرد می گوید: کردستان عراق آماده فعالیت مشترک با ایران برای مبارزه با تفکر تکفیری است.

مرجع سلامتی

اخبار کارگران